Despre Proiect

Despre Proiect

     

Despre Proiect

Necesitatea implementării proiectului propus de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor reiese atât din contextul actual naţional, cât şi din normele şi tendinţele existente la nivel european, cu privire la achiziţiile publice.

Astfel, Tratatul de la Amsterdam cere Statelor Membre să ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legate de domeniul neregurilor în domeniul instrumentelor structurale: prevenirea, monitorizarea şi raportarea neregulilor.

Referitor la procedura de achiziţii publice, atunci când aceasta este viciată de erori substanţiale sau fraude, organele abilitate pot decide suspendarea/anularea contractului. Conform statisticilor OLAF, numărul neregulilor identificate de statele membre şi comunicate către Comisie, privind fondurile structurale, a crescut cu 19,2% în 2007. În domeniul cheltuielilor, aderarea noilor state membre şi creşterea recentă a plăţilor în aceste ţări explică, parţial, creşterea numărului de nereguli.

O proporţie semnificativă a cazurilor de nereguli semnalate pe parcursul ultimilor ani, aproximativ 60%, au fost înregistrate în 5 state membre: Belgia, Bulgaria, Germania, Italia şi România. Raportat la populaţie, numărul cel mai mare de nereguli a fost raportat de către Bulgaria, urmată de România şi Grecia.

Prevenirea aparaţiei neregurilor se asigură şi prin organizarea şi implementarea unui sistem de management şi control eficient al proiectelor, bazat inclusiv pe expertiza dobândită de instituţiile cu rol preventiv/de remediu în derularea procesului de achiziţie publică.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are rolul de a soluţia eventualele contestaţii ocazionate de proceduri legate de achiziţiile publice, inclusiv a celor derulate pe baza finanţărilor din instrumente structurale, în conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de concesiune de lucrări publice şi servicii.  Având în vedere situaţia actuală cu privire la implementarea proiectelor din instrumente structurale, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor trebuie să emită cele mai bune soluţii pentru problemele identificate la nivelul autorităţilor contractante, care ar putea afecta condiţiile de contractare. Soluţionarea problemelor cu privire la achiziţii este necesară, în acelaşi timp, pentru a evita eventualele nereguli ce ar putea atrage sancţiuni/corecţii financiare din partea finanţatorului comunitar (Comisia Europeană). De asemenea, este necesară informarea cât mai completă/corectă/eficientă asupra modalităţii de desfăşurare a achiziţiilor publice din instrumente structurale, astfel încât să existe cât mai puţine motive de remediere/anulare a procedurilor de atribuire.

De asemenea, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor asigură aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei naţionale şi a Directivelor Europene în domeniul achiziţiilor publice, la nivel naţional. În decursul celor şase ani de activitate (de la infiinţarea sa în 2006, până în prezent), Consiliul a avut prilejul să îşi exercite competenţa de jurisdicţie în peste 30.000 de cauze. Controlul administrativ-jurisdicţional pe care îl exercită Consiliul asupra actelor şi operaţiunilor autorităţilor contractante este unul independent şi depolitizat, reprezentând o soluţie optimă (rapidă, eficace) pentru corectarea erorilor autorităţilor contractante, fără tergiversări, fără cheltuieli şi, în principiu, fără tensiunile pe care le-ar implica pentru reclamanţi purtarea unui proces în justiţie.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a participat activ la fluidizarea şi eficientizarea demersurilor de atribuire a contractelor publice, urmărind deblocarea rapidă a celor în care au intervenit dispute între organizator şi participanţi, iar prin aceasta, inclusiv, la angajarea operativă a fondurilor alocate, cu precădere cele provenite din instrumente structurale.

Pentru îndeplinirea rolului său activ în procesul/sistemul general de angajare corectă a fondurilor din instrumente structurale, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor trebuie să îşi modernizeze infrastructura internă de lucru, în vederea gestionării eficiente a rezultatelor activităţii sale de soluţionare a conflictelor atrase de achiziţii publice şi a unei compatibilizări a soluţiilor adoptate cu normele, metodele şi instrumentele de lucru întâlnite în instituţiile de la nivel european. Necesitatea este de continuă întărire şi perfecţionare a capacităţii funcţionale a Consiliului de examinare, cu celeritate, imparţialitate, transparenţă şi în acord cu dispoziţiile legale, la cele mai înalte standarde, a tuturor contestaţiilor care îi sunt adresate. Infrastructura necesară constă în realizarea unei platforme informatice (hardware si software) care să sprijine accesul şi din exterior la culegerea de speţe şi la alte informaţii relevante pentru activitatea CNSC.

Necesitatea identificată urmăreşte întărirea sistemului de analiză a cererilor contestatorilor şi de raportare a soluţiilor emise în disputele din cadrul procedurilor de atribuire finanţate din instrumente structurale, precum şi asigurarea unor instrumente de diseminare a bunelor practici în domeniul achiziţiilor publice. Aceasta se înscrie în tendinţa de eliminare a suspiciunilor de fraudă din procedurile ce au la bază instrumente structurale, prin verificări aprofundate, pornind de la factori de risc (care constituie semnale de alarmă), a căror diminuare/eliminare ar conduce la limitarea/eliminarea problemelor identificate în derularea achiziţiilor publice din instrumente structurale, implicit, având în vedere nevoia diminuării riscului de blocare a fondurilor alocate şi/sau de scădere a gradului de absorbţie a fondurilor.

Percepţia generală este că procedurile de achiziţii utilizate in cadrul instrumentelor structurale din România tind să fie lente, din cauza modificării frecvente a legislaţiei (considerată oricum, complicată) privind achiziţiile publice, a diferenţelor de interpretare şi a numărului mare de contestaţii la procedura de atribuire. De aceea, este necesar ca beneficiarii să aibă acces la cunoştinţe practice în domeniul achiziţiilor publice, diminuându-se astfel riscul apariţiei unor erori procedurale şi al blocării/amânării excesive a implementării proiectelor finanţate din instrumente structurale. În acest context, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a identificat necesitatea de a dobândi şi utiliza instrumente eficiente, prin care să se asigure informarea directă şi facilă cu privire la modul de aplicare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, atât de la nivel naţional cât şi de la nivel european, în momente cheie din procedură, instrumente de care ar beneficia şi autorităţile contractante.

Lipsa de instrumente necesare pentru a impune buna performanţă este o problemă identificată, ce se doreşte a fi rezolvată şi prin prezentul proiect, prin realizarea si implementarea unei platforme electronice de informare şi acces la culegere de speţe CNSC, dar si prin schimbul de bune practici între autorităţi de la nivel naţional şi european, cu rol in derularea achiziţiilor legate de implementarea instrumentelor structurale.

În scopul diminuării riscului dezangajării finanţărilor din instrumentelor structurale se are în vedere dezvoltarea unei platforme electronice de informare şi acces la culegeri de speţe care va ajuta autorităţile contractante si beneficiarii la prevenţia neregulilor în domeniul achiziţiilor publice şi sistematizarea informaţiei oferite de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Aceste culegeri de speţe vor conţine decizii motivate, sistematizat prezentate, după mai multe criterii, ce vor putea fi consultate de orice parte interesată asupra modalităţilor practice de soluţionare/evitare a unor incidente ce ar pune în pericol finalizarea previzionată a procedurilor de achiziţie.

 

Prin implementarea proiectului propus, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor răspunde necesităţii de a reduce numărul de contestaţii la proceduri de achiziţii derulate din instrumente structurale, prin informarea corectă şi detaliată a beneficiarilor cât şi prin creşterea capacităţii de gestiune proprie şi a autorităţilor implicate.                                                        

Numărul de contestaţii formulate de către operatorii economici în cadrul procedurilor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene a fost de 2.306 in anul 2011, ceea ce reprezintă un procent de 36.64%, iar in anul 2012, 2.295, ceea ce a reprezentat un procent de 38,27% din numărul total de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Având în vedere procentul în crestere al contestaţiilor in această directie, este necesară crearea unei strategii de diminuare a lor, ce se poate baza şi pe implementarea unor instrumente şi măsuri de tipul celor ce fac obiectul acestui proiect (culegeri de speţe accesibile online,  schimburi de informaţii pe bune practici, evaluări de sistem etc.).

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fiind interesat în stabilitatea şi funcţionarea coerentă a sistemului achiziţiilor publice autohotone, precum şi în absorbţia fondurilor europene, a transmis pe parcursul anului 2012 către ANRMAP - în baza protocolului încheiat cu respectiva instituţie - situaţii oficiale privind termenele de evaluare înregistrate de autorităţile contractante la diversele proiecte în derulare, deciziile emise Consiliu şi măsurile de remediere dispuse ca urmare a contestaţiilor formulate de operatorii economici. Datorită protocoalelor de colaborare încheiate cu ANRMAP şi CONSILIUL CONCURENŢEI, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a contribuit la iniţierea unui cadru general de aplicare unitară atât a legislaţiei specifice, cât şi a celei din domeniul concurenţei, fapt ce a facut posibilă identificarea unor posibile conflicte de interese între autoritatea contractantă şi diverşi operatori economici sau a concurenţei neloiale ca urmare a formării unor monopoluri între diverşi operatori economici. În vederea continuării acestei activităţi, este necesar ca la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să fie implementate instrumente necesare pentru dezvoltarea reţelelor de comunicare cu factorii implicaţi, în vederea derulării corecte şi eficiente a achiziţiilor publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.                                               

Concluzionând, necesitatea implementării proiectului este justificată atât prin reglementările şi practicile existente la nivel european, recomandările adresate României în vederea creşterii gradului de absorbţie şi eliminarea blocajelor (inclusiv, din Raportul DELOITTE, mai sus amintit ), dar şi de rolul şi misiunea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, ce trebuie menţinute/îndeplinite la un nivel superior, prin susţinerea şi îmbunătăţirea propriului management.

Noutatea adusă de proiectul ce se doreşte a fi implementat este dată de instrumentele de lucru propuse, prin care se urmăreşte atât informarea explicită şi transparentă asupra disputelor, soluţiilor date şi motivelor acestora, cât şi creşterea gradului de cunoştinţe cu privire la managementul eficient al instrumentelor structurale (în ceea ce priveşte achiziţiile publice), concomitent cu identificarea unor bune practici, a căror diseminare şi implementare, ar facilita o mai bună comunicare între beneficiarii de finanţare şi autorităţile cu rol în gestiunea instrumentelor structurale.

STIRI

28.04.2016

Raport de cercetare

20.11.2015

Concluzii ale seminarului cu tema „unificare practică…

30.09.2015

Servicii de organizare Seminar unificare practică…

22.09.2015

Servicii organizare 8 evenimente regionale, tip seminar

25.06.2015

Concluzii Seminar bune practici 04-06.06.2015

28.04.2015

Servicii organizare seminar 4-6 Iunie 2015

31.03.2015

Concluzii Seminar bune practici 18.03.2015

27.03.2015

Platforma informatica 2 - stare procedura

23.02.2015

Servicii analiza audit extern - stare procedura

26.01.2015

Platforma informatica - stare procedura

© 2019 - Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Tracking hits